PRINT CARDS

+45 2210 1892

Sales & Delivery Terms - Targethouse

This post is also available in: en da

Sales & Delivery Terms

General sales and delivery terms for trading with Market Select ApS, CVR 31091233 Targethouse, a brand and concept owned by Market select ApS

1. Indledning:
1.1 Market selects’s (Juridisk enhed) almindelige salgs- og leveringsbetingelser er
gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt
mellem kunden og TargetHouse- herfter kaldet Targethouse
1.2 Hvor Targethouse’s almindelige salgs- og leveringsbetingelser ikke er
dækkende for tilbud,salg og leverancer af grafiske produkter (tryksager, pro
dukter med individuelt tryk og specielt fremstillede varer), gælder de for den
grafiske branche almindelige salgs- og leveringsbetingelser.
1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handeslvilkår går
Targethouse’s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.
1.4 Targethouse’s forbeholder sig ret til at benytte specielt fremstillede kunde
produkter som reference herunder på udstillinger og i kataloger. Vi skal have
skriftlig besked ved ordreafgivelse, såfremt dette ikke accepteres.
2. Tilbud og accept:
2.1 Tilbud afgivet af Targethouse er baseret på de på tilbudstidspunktet gældende
lønninger og materialepriser og bliver først bindende ved fremsendelse af

ordrebekræftelse fra Targethouse eller såfremt der ikke fremsendes ordrebe-
kræftelse, ved effektuering af ordren.

2.2 Købers eventuelle indkøbsbetingelser er uden retsvirkning, også selvom Target-
house ikke udtrykkeligt har afvist dem.

3. Priser og prisregulering:
3.1 Er andet ikke anført, er alle priser eksklusive moms og gældende afgifter.
3.2 Den af Targethouse på en ordrebekræftelse angivne pris er bindende.
3.3 Targethouse forbeholder sig retten til uden varsel at regulere priser.
4. Betalingsbetingelser:
4.1 Netto kontant ved leveringen såfremt andet ikke er aftalt skriftligt.
4.2 I tilfælde af forsinket betaling fra køber har Targethouse krav på morarente,

1,5% pr. måned fra forfaldsdato, samt rykkergebyr og eventuelle inkassoom-
kostninger.

4.3 Køb på kredit kan gives, hvis der er truffet skriftlig aftale herom, og i så fald
gælder det under pkt. 5 angivne.
5. Køb på kredit:
5.1 Targethouse kan yde køber kredit på betaling, såfremt der er truffet skriftlig
aftale herom.
5.2 En forudsætning for kreditgivning er, at køber er forpligtet til at oplyse:
Selskabsnavn
CVR-nr.
Adresse
Postnr. og By
Tlf. nr
Bankforbindelse
Selskabsform

Ved personligt drevne virksomheder oplyses tillige indehavers navn og to sene-
ste privatadresser.

5.3 Såfremt køber er ydet kredit, skal enhver adresseændring straks meddeles
TargetHouse.
5.4 Øvrige vilkår for kreditaftalen angives i samhandelsaftalen mellem køber og
TargetHouse.
6. Levering:
6.1 Levering af ordre fraTargethouse er eksklusiv fragt ab lager
6.2 Levering sker til en af køber udpeget plads.
6.3 På produktionsordrer og ordrer på specielt fremstillede varer, forbeholder
Targethouse sig ret til en kvantumsafvigelse på +/- 15%.
7. Leveringstid:
7.1 Ordrer på vores lagervarer afgivet inden kl. 16:00 vil normalt blive leveret inden
3 arbejdsdage, medmindre der skriftligt er aftalt andre leveringstidspunkter.

7.2 Såfremt der foreligger en ordrebekræftelse fra Targethouse, er det leverings-
tidspunktet angivet i denne der er gældende.

7.3 Såfremt Targethouse’s rettidige levering hindres af omstændigheder som be-
skrevet i pkt. 10 (force majeure), udskydes tidspunktet for rettidig levering med

et tidsrum svarende til hindringens varighed. Dog skal begge parter skriftligt og
ansvarsfrit kunne annulere aftalen, når hindringen har varet i mere end 30 dage.
7.4 Såfremt Targethouse’s rettidige levering hindres af omstændigheder, der skyldes

købers forhold, udskydes tidspunktet for rettidig levering med et tidsrum sva-
rende til hindringens varighed.

8. Konstatering af mangler og reklamation:

8.1 Ved levering er køber forpligtet til straks at kontrollere det leverede og uden
ugrundet ophold og senest 8 dage efter modtagelsen at reklamere overfor
Targethouse i tilfælde af konstaterede fejl eller mangler.
8.2 Såfremt køber i anledning af synlige fejl eller mangler, som er eller burde være
opdaget, undlader at reklamere som angivet i pkt. 8.1, fortabes adgangen til at
gøre fejlen eller manglen gældende.
8.3 Såfremt der påvises mangler ved det leverede, er Targethouse berettiget og
forpligtet til efter eget valg at foretage omlevering, eller såfremt det er muligt at
afhjælpe manglen.
8.4 I tilfælde af synlige fejl og mangler ved det leverede, som er opstået i forbindelse

med transporten, er køber forpligtet til at underette den pågældende transpor-
tør og tillige sikre sig, at chaufføren på fragtsedlen noterer og kvitterer for de

konstaterede fejl og mangler.
8.5 Ethvert krav, udover hvad der følger af pkt. 8.3, som f.eks krav om ophævelse,

prisnedslag, erstatning for såvel direkte som indirekte tab, er Targethouse uved-
kommende, medmindre køber godtgør, at der foreligger grov uagtsomhed fra

Targethouse’s side.
9. Produktansvar:
9.1 Targethouse er alene ansvarlig for personskade og tingskade i det omfang, det

følger lov om produktansvar, lov nr. 371 af 7. juni 1989, med eventuelle ændrin-
ger, jf. EF-direktiv (ADIR 1985,374).

9.2 I den udstrækning Targethouse måtte ifalde produktansvar over for tredjemand,
er køber forpligtet til at skadesløsholde Targethouse i sammen omfang, som
TargetHouse’s ansvar er begrænset i pkt. 12.
10. Force majeure:
10.1 Parterne forpligtelser i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser
og i henhold til en eventuel indgået aftale består kun under forudsætning af, at
opfyldelsen af forpligtelserne ikke hindres eller gøres urimeligt vanskelige eller
bekostelige som følge af forhold, der ligger uden for parternes kontrol, og som
parterne ikke ved aftalens indgåelse kunne forudse (force majeure), f.eks. – men
ikke begrænset til – mobilisering, krig, blokade, oprør, energikrise, epidemier,

statsindgreb, herunder ind- og udførselsforbud, indførelse af deponeringsord-
ninger, konflikter, herunder konflikter hosTargethouse, brand og maskinskade.

10.2 Bestemmelsen i pkt. 10.1 finder tillige anvendelse i tilfælde af forsinkede, man-
gelfulde eller manglende leverancer fra underleverandører, som skyldes de i

bestemmelsen nævnte forhold.
10.3 Såfremt en af parterne vil påberåbe sig force majeure, skal vedkommende part
uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part derom.
11. Returnering:
11.1 Targethouse modtager kun leverede varer retur efter forudgående aftale, samt

vedlagt kopi af fakturaen og kun hvis det leverede returneres ubrugt og ube-
skadiget og i original emballage senest 30 dage efter levering. Sæsonvarer kan

ikke returneres.
11.2 Varer, der hjemtaget og/eller fremstillet specielt, kan ikke returneres.
11.3 Returnering sker for købers regning og risiko.
11.4 Køber krediteres det fulde beløb eksklusive fragt- og ekspeditionsgebyr og
med fradrag af 15% krediteringsafgift.
12. Ansvarsbegrænsning og ansvarsfraskrivelse:
12.1 Targethouse’s mangelansvar og produktansvar er begrænset til det i pkt. 8 og 9
anførte.
12.2 Targethouse’s erstatningsansvar over for køber kan aldrig overstige et beløb
svarende til fakturabeløbet for den solgte leverance.
12.3 Targethouse fraskriver sig alt ansvar for ethvert indirekte tab, herunder drifts,
tids- og avancetab.
12.4 Targethouse og køber er gensidigt forpligtede til at underrette hinanden om
erstatningskrav, der rejses af tredjemand mod en af parterne vedrørende en
af nærværende betingelser omfattet leverance.
13. Lovvalg og tvister:
13.1 Enhver tvist i anledning af nærværende salgs- og leveringsbetingelser eller i

anledning af aftale, som er omfattet af nærværende salgs- og leveringsbetingel-
ser, skal afgøres efter dansk ret, der tillige anvendes ved afgørelse af spørgsmål

om den formelle fremgangsmåde ved salgsgenstandens undersøgelse, eventu-
elt frister for undersøgelsen, og hvilke forholdsregler der skal træffes, såfremt

varen afvises. Dog skal reglerne i den internationale købelov ”Convention on
Contracts for the International Sales of Goods” ikke finde anvendelse.
13.2 Sø- og Handelsretten i København skal danne værneting, idet Targethouse dog
frit kan bestemme, at en eventuel tvist skal afgøres ved købers værneting eller
ved voldgift efter lov om voldgift.

Market Select ApS | Gammel Nybyvej 24 | 5700 Svendborg | MAIL: helle@marketselct.dk
Targethouse.dk | Tel. +45 2210 1892 | MAIL: info@targethouse.dk

Top
X